Onmisbaar voor het Crisis Management Team

Alarmeer en notificeer gericht over incidenten, behoud overzicht, blijf compliant en reageer adequaat op calamiteiten. Met EMS direct opschalen naar crisismanagement op basis van scenario’s.

“Bij een calamiteit ontbreekt het aan een duidelijk stappenplan om te bepalen hoe er gereageerd moet worden en wanneer opschalen noodzakelijk is.”

Het CMT is verantwoordelijk voor een goede reactie op calamiteiten, waarbij de veiligheid van aanwezigen wordt gewaarborgd. Niet zelden ontbreekt het juist bij calamiteiten aan overzicht en een duidelijk stappenplan. Hierdoor functioneert het CMT niet goed en lopen betrokkenen onnodig gevaar.

Bekijk de oplossing

Protocollen

Met EMS kunnen protocollen op een centrale locatie worden opgeslagen en opgeroepen. Bij het ontstaan van een calamiteit wordt het relevante protocol direct getoond op de applicatie, waardoor het CMT direct kan reageren en de noodrespons in goede banen kan leiden. Dit verbetert de onderlinge samenwerking en zorgt voor meer overzicht. Beslissingen kunnen sneller genomen worden en medewerkers kunnen sneller in veiligheid gesteld worden.

Op Maat

Iedere organisatie kent andere risico’s, die bij escalatie een gerichte aanpak vereisen. Daarom is het mogelijk om met EMS protocollen voor iedere mogelijke noodsituatie op te stellen. Gebruikers kunnen deze protocollen op ieder moment inzien, wat de kennis vergroot, maar ook eventuele tekortkomingen van een protocol sneller openbaart. Protocollen kunnen op deze manier proactief geoptimaliseerd worden, in plaats van reactief wanneer een calamiteit reeds heeft plaatsgevonden.

“Opschalen bij een calamiteit verloopt chaotisch en langzaam, waardoor kostbare tijd verloren gaat. Hierdoor lopen aanwezigen onnodige risico’s.”

Wanneer een noodsituatie toeneemt in formaat, kan het nodig zijn om op te schalen. Afhankelijk van de situatie moet een groter gebied gealarmeerd worden en/of externe hulpdiensten worden ingeschakeld. Regelmatig vormt opschalen een bottleneck in de noodrespons, waardoor risico’s ontstaan die voorkomen kunnen worden.

Bekijk de oplossing

Communicatie

EMS biedt een alles-in-één oplossing voor communicatie tijdens calamiteiten. Met onder meer push-to-talk, spraakberichten, tekstberichten, videoberichten, foto’s en chat kan in iedere situatie een boodschap overgebracht worden naar de relevante personen. Bovendien biedt het platform de mogelijkheid om koppelingen te maken met externe hulpdiensten. Het CMT kan hierdoor snel en vloeiend opschalen wanneer de situatie hierom vraagt, waardoor kostbare tijd bespaard kan worden.

Snelheid

Bij vrijwel iedere noodsituatie is de snelheid waarmee gehandeld wordt een bepalende factor voor het succes van de respons. EMS is daarom ontwikkeld om een snelle reactie met minimaal tijdverlies te faciliteren. Het innovatieve platform is gebruiksvriendelijk en intuïtief. Hulpverleners en medewerkers kunnen met één druk op de knop gealarmeerd en geïnformeerd worden. Met EMS is de snelheid van de noodrespons niet langer een beperkende factor, maar een hoeksteen van het functioneren van het CMT.

“Er vindt onvoldoende evaluatie plaats na een calamiteit, mede door een gebrek aan nauwkeurige rapportage. Hierdoor wordt er onvoldoende geleerd van eerdere fouten.”

Gedegen evaluatie is essentieel om te leren van eerdere fouten. Bij calamiteiten zijn er in meer of mindere mate altijd verbeterpunten te onderscheiden in de respons. Binnen veel organisaties wordt onvoldoende geïnvesteerd in het herkennen en verbeteren van eerder gemaakte fouten. Hierdoor worden fouten opnieuw gemaakt bij een volgend noodgeval.

Bekijk de oplossing

Rapportages

Aan een uitgebreide, complete evaluatie ligt gedegen informatieverzameling ten grondslag. Op basis van onder meer camerabeelden en rapportages van getuigen kan een calamiteit geëvalueerd worden, maar in veel gevallen is er meer bruikbare informatie beschikbaar. EMS genereert uitgebreide rapportages waarmee een calamiteit en de aanloop hiernaar uitgebreid in kaart kan worden gebracht. Hierdoor heeft het CMT meer informatie tot zijn beschikking dat gebruikt kan worden bij evaluaties.

Optimalisatie

Met behulp van gedetailleerde rapportages van EMS kan een doelgerichte evaluatie opgezet worden en optimaal geleerd worden van eerdere ervaringen. Dit versnelt het doorlopende proces van risicobeperking en het verbeteren van de bedrijfsveiligheid. Op basis van iedere evaluatie kunnen protocollen, ontruimingsplannen en andere noodplannen via EMS direct geoptimaliseerd worden. Met het centraliseren van de veiligheidsorganisatie creëert EMS overzicht en helderheid.

“Leden van het (BHV)-team beschikken over onvoldoende parate kennis omtrent bedrijfsveiligheid. In stressvolle situaties worden hierdoor fouten gemaakt.”

Ondanks een jaarlijkse BHV-cursus, is de kennis onder veel BHV’ers onvoldoende om adequaat te kunnen optreden bij calamiteiten. Regelmatige herhaling draagt bij aan de mate van parate kennis, maar deze herhaling ontbreekt binnen de meeste organisaties. Dit heeft directe gevolgen voor de kwaliteit van de noodrespons.

Bekijk de oplossing
BHV bedrijfsnoodplan vastleggen

E-Learning

Findwhere onderkent de noodzaak van regelmatige herhaling om de vaardigheden van BHV’ers op een hoog niveau te houden. Met de ingebouwde E-learning module van EMS kunnen BHV’ers en andere medewerkers op ieder moment hun kennis bijspijkeren. Dit vermindert onzekerheid rond het juist handelen bij een calamiteit en zorgt voor een betere onderlinge samenwerking.

Informatie

De E-learning module van EMS kan volledig gepersonaliseerd worden, zodat de beschikbare informatie naadloos aansluit mogelijke noodsituaties en risico’s binnen de organisatie. Omdat EMS een centrale locatie creëert voor protocollen, E-learning en noodplannen, kunnen alle documenten afgestemd worden op elkaar. Met EMS blijft de kennis van BHV’ers op een hoog niveau en de veiligheid van de organisatie gewaarborgd.