Rechterhand van Iedere Ploegleider BHV!

Creëer overzicht in de BHV-organisatie, Communiceer effectief, verkort de responstijd, reageer sneller en efficiënter en verbeter de samenwerking en red mogelijk levens met EMS van Findwhere.

“IK HEB GEEN GOED OVERZICHT VAN DE AANWEZIGHEID EN LOCATIE VAN MIJN PLOEG.”

Een ploegleider BHV draagt een grote verantwoordelijkheid bij het in goede banen leiden van een noodrespons. Hierbij hoort het snel organiseren van de BHV ploeg. Helaas gaat dit echter regelmatig gepaard met onnodige vertragingen en chaos. Kostbare tijd die een groot verschil kan maken in een noodsituatie.

Bekijk de oplossing

overzicht

Alle BHV’ers binnen een organisatie kunnen geregistreerd worden in EMS, waarbij EMS vervolgens op ieder moment toont hoeveel en welke BHV’ers aanwezig zijn. Bovendien genereert EMS ieder uur een rapportage omtrent aanwezigheid van BHV’ers, waaraan gezien kan worden of er op enig moment in het verleden een tekort aan BHV’ers aanwezig was binnen de organisatie. Perioden van onderbezetting vallen hierdoor direct op.

plattegrond

Niet alleen toont EMS de aanwezigheid van BHV’ers, ook de locatie van de BHV’ers is inzichtelijk via het platform. Bij een calamiteit worden hulpverleners die in de buurt zijn direct ingeschakeld. Actuele locaties van alle BHV’ers tijdens een calamiteit zorgen voor een effectieve coördinatie van de respons en adequate samenwerking. Hierdoor kan sneller en gerichter gereageerd worden op een noodgeval.

“BIJ EEN CALAMITEIT VIND IK HET LASTIG OM MIJN PLOEG SNEL BIJ ELKAAR TE KRIJGEN EN TE COMMUNICEREN OVER DE CALAMITEIT.”

Niet zelden ontstaat er enige chaos bij een calamiteit, wat vaak leidt tot een tragere en minder effectieve respons van een BHV ploeg. Ploegleiders BHV geven regelmatig aan niet over de juiste middelen te beschikken om de ploeg doeltreffend aan te sturen. Dit kan leiden tot onnodige risico’s en schade.

Bekijk de oplossing

snelheid

Met EMS als alles-in-één platform voor bedrijfsveiligheid is het mogelijk om de responstijd bij een calamiteit drastisch te verlagen. Alarmeren, communiceren en aansturen verloopt volledig via EMS. Het platform vervangt hiermee ouderwetse BHV piepers of oproepsystemen, die een zwakke plek vormen in de BHV organisatie. Dankzij een snellere en meer gestroomlijnde respons kan sneller hulp geboden worden en verdere escalatie worden voorkomen.

communicatie

Heldere communicatie tussen de leden van een BHV ploeg is een essentieel om succesvol te reageren op een calamiteit. Met EMS kunnen gebruikers communiceren via tekst, spraakberichten, push-to-talk, videochat en foto’s. Afhankelijk van het type situatie kunnen BHV’ers hierdoor altijd op de meest effectieve wijze communiceren. EMS kan bovendien gekoppeld worden aan externe noodcentrales, die direct ingeschakeld kunnen worden wanneer de situatie hierom vraagt.

Opschalen van de bhv organisatie

“IK WEET NIET HOE IK SNEL KAN OPSCHALEN WANNEER EEN CALAMITEIT HIER OM VRAAGT.”

Wanneer een calamiteit toeneemt in omvang, ligt de verantwoordelijkheid van opschalen vaak bij een ploegleider BHV. Veel ploegleiders BHV geven aan dat opschaling te traag verloopt door moeizame communicatie en onduidelijkheid over de te volgen stappen. Hierdoor kunnen er onnodige gevaren en risico’s ontstaan.

Bekijk de oplossing

koppelingen

EMS vormt binnen een organisatie een complete oplossing om de bedrijfsveiligheid te waarborgen. Het platform is geschikt voor diverse koppelingen, die een ploegleider in staat stellen om snel op te schalen wanneer de situatie hierom vraagt. Onder meer alarmsystemen en brandmeldsystemen kunnen naadloos gekoppeld worden aan EMS. Daarnaast is het mogelijk om via EMS direct de hulp in te roepen van externe hulpdiensten.

protocollen

Hoewel binnen alle organisaties protocollen bestaan over het handelen bij calamiteiten en opschalen bij toename van de ernst, is correcte toepassing regelmatig problematisch. Niet zelden wordt dit veroorzaakt door het niet direct voor handen zijn van het protocol. Met EMS wordt dit probleem opgelost. Bij een calamiteit wordt direct het relevante protocol getoond op aan de hulpverleners. Moet er worden opgeschaald, dan kan dit eveneens via EMS, zodat er geen kostbaar tijdverlies optreedt.

“ER WORDT NAUWELIJKS GERAPPORTEERD EN GEËVALUEERD OP BASIS VAN EERDERE NOODGEVALLEN. HIERDOOR BLIJVEN DEZELFDE FOUTEN GEMAAKT WORDEN.”

Een eerdere calamiteit kan met een gedegen rapportage en evaluatie een bron van informatie vormen om protocollen aan te scherpen, de samenwerking te verbeteren en knelpunten in de noodrespons te identificeren. Toch wordt hier vaak te weinig aandacht aan besteed, waardoor risico’s blijven bestaan en fouten wederom worden gemaakt bij latere calamiteiten.

Bekijk de oplossing

rapportage

EMS brengt ieder uur automatische rapportages over onder meer BHV-bezetting en alarmeringen. Bij een calamiteit kan tot in detail ingezien worden hoe communicatie en afhandeling verlopen is. Met EMS kan na afloop van een calamiteit eenvoudiger en nauwkeuriger de tijdlijn en het verloop van een calamiteit in kaart worden gebracht. Op basis hiervan kan een meer gedetailleerde en gestructureerde evaluatie plaatsvinden.

evaluatie

Het is een bekend fenomeen dat getuigen van een stressvolle situatie, zoals een calamiteit op de werkvloer, verschillende percepties van tijd en het verloop van de situatie hebben. Wanneer alleen deze informatie beschikbaar is, kan dit leiden tot een minder accurate en effectieve evaluatie. Door verklaringen van betrokkenen te combineren met beschikbare data kan er maximaal geleerd worden van een eerdere calamiteit.